İngilizce Test Çöz 6. Sınıf, 6. Sınıf İngilizce Testleri Çöz

2011-05-17 17:01:00

İngilizce Dersi İle İlgili Çözümlü Test Soruları Verilen Cümleyi Uygun Şekilde Tamamlayan İfadeyi Bulunuz?13. None of the world’s industrial and social problems will ever be solved .................a. though the numbers of grossly underprivileged people continued to grow

b. until its importance had been recognized by industrial leaders

c. as if selfishness were not an anti – social attitude

d. unless man makes a determined effort to do so

e. so long as the issue was regarded with indifference(Cevap D) Doğru cevap (d)  şıkkıdır. Soru cümlesi future passive olduğu için İngilizce cümle yapısına uygunluğu açısından takip eden cümlenin diğer  şıklarda olduğu gibi past tense olmaması gerekmektedir. (d) şıkkında doğru cümle formasyonu olan future tense + geniş zaman yapısı kullanılmıştır.14. Firearms and drugs are apparently the only articles ...........................a. that customs officers are really looking out for

b. he hadn’t tried to smuggle into the country

c. that they make a man so rich so quickly

d. being so dangerous he won’t touch them

e. so that dogs could be trained to detect them(Cevap A) Doğru cevap (a)  şıkkıdır. Soru cümlesinin Türkçe anlamına baktığımızda “Ateşli silahlar ve uyuşturucu maddeler ---------------- en önemli parçalardır” cümlesini anlam ve gramer olarak en iyi

tamamlayan cümle “gümrük görevlilerinin gerçekten aradığı” anlamınına gelen (a)  şıkkıdır.


 

 


15. Highly specialized workers do not have the wide industrial training .....................a. through this had been characteristic of the small, family business

b. that has enabled them to move from one job to another

c. which would make them adaptable to changes in the techniques of production

d. of which the motor car industry is a characteristic example

e. as the invention of new machines makes such skills obsolete(Cevap C) Doğru cevap (c)  şıkkıdır. Soru cümlesine baktığımızda “Konularında uzman işçiler yeterli endüstriyel eğitime sahip değildir.” cümlesini en iyi tamamlayan cümle “onları üretim teknikleri konusundaki değişikliklere adapte edebilecek” anlamına gelen ve birinci cümleye which ile başlanan (c)  şıkkıdır.16. Since Italy still remained a predominantly agricultural country ........................a. cereals no longer consitute the most important crop group

b. rural overpopulation became a major problem

c. about one – seventh of the whole wheat area is in Sicily

d. citrus fruits are grown mainly in the south

e. poor pasture suitable for sheep characterizes the North(Cevap B) Doğru cevap (b)  şıkkıdır. Soru cümlesinin Türkçe karşılığına baktığımızda “ İtalya ağırlıklı olarak bir tarım ülkesi olarak kaldığı için…” anlamına geldiğini görmekteyiz. Bu ifadeyi en doğru şekilde tamamlayan cümle “kırsal alandaki aşırı nüfus artışı çok önemli bir problem olarak ortaya çıktı.” Anlamına gelen (b)  şıkkıdır.17. If we want to ensure that the social security system continues, ......................

a. the workers had been expecting higher wages

b. the social security system should have realized that trouble lay ahead

c. then new legal measures will have to be brought into force

d. there are far too many new immigrants entering the countury

e. the personnel might have worked harder to increase production(Cevap C) Doğru cevap (c)  şıkkıdır. Soru cümlesinin Türkçe anlamına baktığımızda “Sosyal güvenlik sisteminin devam etmesini garanti altına almak istiyorsak” cümlesini en iyi tamamlayan cümlenin “yeni yasal önlemlerin yasalaştırılması gerekmektedir.” tümcesi olduğunu görmekteyiz.18. ................. whether there really is any correlation between high mortality rates and high poverty rates.a. The research team found it difficult to establish

b. It doesn’t seem at all likely

c. The issue has given rise to much lively discussion

d. At present there is absolutely no sign of agrement

e. many people feel less confident than formerly(Cevap A) Doğru cevap (a)  şıkkıdır. Whether ile başlanan ikinci cümlenin anlamına baktığımızda “yüksek ölüm oranları ve yüksek fakirlik oranları arasında gerçekten bir başlantı olup olmadığı” anlamını ana cümle olarak en iyi “Aaraştırma ekibi belirlemede zorlandı.” Tümcesinin uyduğunu görmekteyiz. Bu tür soru cümlelerinde

bize verilen cümlenin anlamını en iyi şekilde anlayabilmeliyiz ki tamamlayacak cümlenin ona gramer ve
anlam olarak en iyi ne şekilde uyabileceğini  şıklardan çıkarabilelim
 

İngilizce Dersi İle İlgili Çözümlü Test Soruları İngilizce Cümlenin Anlamca En Yakın Türkçe Dengini Bulunuz?19. The granting of long – term credits and the undertaking of long – term investments overseas are less risky when there is some confidence in the stability of the exchange rate.a. Uzun vadeli krediler verme ve denizaşırı ülkelerde uzun vadeli yatırımlar üstlenmenin daha az risk taşıması, döviz kurlarındaki istikrara olan güvene bağlıdır.

b. Döviz kurlarındaki istikrar, beraberinde uzun süreli krediler vermeyi ve denizaşırı ülkelerde uzun vadeli yatırımlar üstlenmeyi getirir.

c. Döviz kurlarının dengeli olması, uzun vadeli krediler vermenin ve denizaşırı ülkelerde uzun vadeli yatırımlar üstlenmenin daha az riskli olduğunu gösterir.

d. Uzun vadeli krediler verilmesi ve denizaşırı ülkelerde uzun vadeli istikrara güvenin artmasıyla çok daha az riskli bir hale gelir.

e. Döviz kurlarındaki istikrara güven duyulduğu zaman, uzun vadeli kredilerin verilmesi ve deniz aşırı ülkelerdeki uzun vadeli yatırımların üstlenilmesi daha az risklidir.(Cevap E) Doğru cevap (e)  şıkkıdır. Soru cümlesini bire bir Türkçe’ye çevirdiğimizde “Deniz aşırı ülkelerde uzun vadeli krediler vermek ve uzun vadeli anlaşmalar yapmak döviz kurunda istikrara güvenildiğinde daha az risklidir.” Yapısına en yakın anlama (e) şıkkı sahiptir.

 


20. In the 1970s, long before global warming debates began, a scientist named J.Mercer claimed that if global warming continued, the immense ice sheet covering western Antarctica could disintegrate.a. Global ısınma tartışmaları başlamadan çok önce 1970’lerde, J.Mercer adlı bir bilim adamı eğer global ısınma devam ederse batı Antartika’yı kaplayan büyük buz tabakasının parçalanabileceğini iddia etti.

b. Global ısınma tartışmalarıyla birlikte, batı Antartika’yı saran büyük buz tabakasının parçalanacağı iddiası bilim adamı j.Mercer tarafından 1970’lerde ortaya atıldı.

c. J.Mercer adlı bir bilim adamı eğer global ısınma devam ederse batı Antartika’yı kaplayan büyük buz tabakasının 1970’lerde parçalanabileceğini global ısınma tartışmalarından çok önce iddia etmiştir.

d. 1970’lerde başlayan global ısınma konusundaki tartışmalardan çok önce J.Mercer adlı bir bilim adamı global ısınma devam ederse, batı Antartika’yı çevreleyen dev buz tabakasının parçalanabileceğini iddia etti.

e. J.Mercer adlı bir bilim adamının, global ısınma devam ettiği takdirde batı Antartika’yı saran devasa buz tabakasının parçalanacağı şeklindeki iddiası günümüzden çok önce, 1970’lerde çok tartışılmıştır.(Cevap A) Doğru cevap (a)  şıkkıdır. Soru cümlesini bire bir Türkçe’ye çevirdiğimizde “Küresel ısınma tartışmaları başlamadan çok önce 1970’li yıllarda J.Mercer adında bir bilim adamı küresel ısınma devam ederse Batı Antartika’yı kaplayan büyük buz tabakasının parçalanabileceğini iddia etti.” cümlesine en yakın anlamın (a) şıkkında olduğunu görmekteyiz.21. The most common environmental problems in developing countries are similar to those in developed

countries, except that they are usually more severe.a. Gelişmekte olan ülkelerde genellikle çok ciddi boyutlarda ortaya çıkan çevresel problemlere gelişmiş ülkelerde de rastlanır.

b. Gelişmiş ülkelerde çevresel problemlere rastlansa da gelişmekte olan ülkelerde bunlar çok daha ciddi boyutlarda ortaya çıkar.

c. Gelişmekte olan ülkelerde sık görülen çevresel problemler, daha az ciddi boyutlarda olmak üzere, gelişmiş olan ülkelerde de ortaya çıkabilir.

d. Gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerde de sık rastlanan çevresel problemler, bu ülkelerde çoğunlukla çok daha ciddi boyutlardadır.

e. Gelişmekte olan ülkelerde en sık rastlanan çevresel problemler, genellikle daha ciddi boyutlarda olmaları dışında, gelişmiş ülkelerdekilere benzerdir.(Cevap E) Doğru cevap (e)  şıkkıdır. Soru cümlesinin bire bir Türkçe karşılığına baktığımızda "“Gelişmekte olan ülkelerde en sık rastlanan çevresel problemler genellikle daha ciddi boyutlarda olmalarına rağmen gelişmiş ülkelerdekilere benzemektedir.” Ifadesine en uygun olan  şık (e)  şıkkıdır.22. People generally expect the state to reduce the inequalities in the distribution of income by levying

higher rates of taxation on the higher income groups.a. İnsanlar, genellikle devletin gelir dağilımındaki eğitsizliği gidermek için yüksek gelir gruplarından yüksek vergiler alması gerektiğini savunurlar.

b. İnsanlar, genellikle, gelir dağilımındaki eğitsizliğin devletin yüksek gelir gruplarından daha yüksek vergiler almasıyla önlenebileceğini düğünürler.

c. Devletin, yüksek gelir gruplarından yüksek vergi alarak gelir dağilımındaki adaletsizliği gidermesi genel olarak tüm insanların beklentisidir.

d. İnsanlar genel olarak devletten yüksek gelir gruplarına yüksek vergi oranları koyarak gelir dağilımındaki eğitsizlikleri azaltmasını beklerler.

e. İnsanlar çoğunlukla devletin yüksek gelir gruplarından en yüksek vergileri almasıyla gelir dağılımındaki eğitsizliklerin azalacağını düğünürler.(Cevap D) Doğru cevap (d)  şıkkıdır. Soru cümlesini bire bir Türkçe’ye çevirdiğimizde “İnsanlar genellikle devletten yüksek gelir gruplarına daya yüksek vergi oranları koyarak gelir dağilımdaki eğitsizliği azaltmalarını beklemektedir.” Cümlesine en uygun düşen anlam (d) şıkkında yer almaktadır.23. The collapse of the World Trade Center towers started a new era in the planning, design, construction and use of skyscrapers throughout the world.a. Bütün dünyada gökdelenlerin planlanması, tasarımı, inşası ve kullanımı konusunda yeni bir dönemin başlamasının nedeni Dünya Ticaret merkezi kulelerinin çöküşüdür.

b. Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin çökmesi nedeniyle bütün dünyada başlayan yeni dönemde, gökdelenlerin planlanması, tasarımı, inşası ve kullanımı değişmiştir.

c. Dünya Ticaret merkezi kulelerinin çökmesi bütün dünyada gökdelenlerin planlanması, tasarımı, inşası ve kullanımı konusunda yeni bir dönemi başlatmıştır.

d. Dünya Ticaret merkezi kulelerinin çöküşünün ardından bütün dünyada gökdelenlerin planlanması ve tasarımı kadar inşası ve kullanımı konusunda da yeni bir dönem başlamıştır.

e. Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin çökmesiyle birlikte başlayan yeni dönemde, gökdelenlerin planlanması, tasarımı, inşası ve kullanımı konusundaki yenilikler hız kazanmıştır.(Cevap C) Doğru cevap (c)  şıkkıdır. Soru cümlesini Türkçe’ye çevirdiğimizde “Dünya Ticaret Merkezi Kulelerinin çöküşü bütün dünyada gökdelenlerin planlanması, tasarımı, inşası ve kullanımı konularında yeni bir dönem başlattı.” Anlamına en uygun (c) şıkkı denk gelmektedir.24. Some basic problems are common to all societies no matter what level of economic development they have reached.a. Temelde, ekonomik gelişme konusundaki bazı problemler bütün toplumlarda ortaktır.

b. Ulaştıkları ekonomik gelişme düzeyleri ne olursa olsun, bazı temel sorunlar tüm toplumlarda ortaktır.

c. Ekonomik gelişme düzeyleri ne olursa olsun, tüm toplumlarda bazı problemlerin temelde ortak olduğu bir gerçektir.

d. Her toplumda ortak olan bazı temel problemler, toplumların ulaştıkları ekonomik gelişmişlik düzeyleriyle ilgili değildir.

e. Ulaştıkları gelişme düzeyleri ne olursa olsun, bütün toplumlarda bazı temel ekonomik sorunlar vardır.(Cevap B) Doğru cevap (b)  şıkkıdır. Soru cümlesinin bire bir çevirisi “Ulaştıkları ekonomik gelişme düzeyleri ne olursa olsun bazı temel problemler tüm toplumlarda ortak olarak bulunmaktadır.” Şeklinde olduğu için en yakın  şık (b)  şıkkıdır. 

1941
0
0
Yorum Yaz