8.Sınıf Türkçe Testleri Çöz

2010-02-02 13:49:00

1) Aşağıdaki cümlelerde yer alan ad tamlamalarından hangisinin tamlananı zamirdir?

A) Kendi çocuğunu sevmez mi insan?
B) Geziden kimsenin haberi olmamış.
C) Onun malı çok kıymetlidir,dokunmayın.
D) Kalemlerin hiçbiri işe yaramaz,atalım gitsin.


 2) ”Vatanımı niçin severim?”sözü, senin aklına yüzlerce cevap getirmiyor mu? Vatanımı severim çünkü annem ve babam orada doğdu;çünkü annemin ağladığı ve babamın büyük anılarını saygı ile andığı bütün ölüler,onun kutsal toprağında gömülüdür.Çünkü doğduğum il,konuştuğum dil, beni aydınlatan kitaplar,kardeşim,arkadaşlarım… vatanımdan birer parçadır.Bu vatan sevgisini sen henüz bütünüyle duyamazsın.Bunu büyüdüğün zaman çok daha iyi anlayacaksın.

Parçada, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Vatanı sevmek için pek çok neden bulunduğuna
B) Vatan toprağının kutsal olduğuna
C) Çocukların,vatan sevgisini büyüklerinden daha iyi hissettiğine
D) İlimizin,dilimizin,arkadaşlarımızın vatanımızdan birer parça olduğuna


 3) Sağ çıkıp günlük savaştan,
Evin yolunu tutmuşum.
Yemek yedim,çocuklarım uyudu.
İniyor üstüme yavaştan
Allah’ın beyaz bulutu,
Kederlerimi unutmuşum.

Behçet NECATİGİL

Şiire göre,şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bir ailesinin olduğu
B) Bir işte çalıştığı
C) Üzüntülerini unuttuğu
D) Geçim sıkıntısı çektiği

 4) Rahmetle anarım anacığımı.Böylelerini gördükçe:”Doktorluğun,mühendisliğin,avukatlığın,şoförlüğün,şu ya da bu mesleğin okulu var;adamlığın okulu yok ki!”derdi.

Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazarın annesini çok sevdiği
B) Doktor ve mühendis olmanın çok zor olduğu
C) Saygısız kişilerin insanları huzursuz ettiği
D) Adam olmanın hiç de kolay bir iş olmadığı


 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Gönül alıcı birsöz, yazı kışa çevirir.
B) Kaplana binen için iniş yoktur.
C) Gözü tok adam hiç bir zaman iflas etmez.
D) Vaatler ülkesinde insan açlıkdan ölür.

 6) -Ne var söyle bakayım( ) diye çağırdı.
-Sarışın Yörük( )
-Efendim, babam size şu yoğurdu gönderdi,dedi.
-Niçin?
-Şey( )
-Ben yoğurt filan ısmarlamadım.

Yukarıdaki cümlede parantezle boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri gelmelidir?

A) (!) , (,) , (?) B) (,) ,(,) ,(,)
C) (,) ,(:) ,(…) D) (!) ,(.) ,(?)


 7) ”Her insan ,herkes karşısında her şeyden sorumludur.”cümlesindeki zamirle aynı türde olanı hangi cümlede kullanılmıştır?

A) Sırrını açıklayan kimselerden uzak dur.
B) Dil ile düğümlenen diş ile çözülmez.
C) Her insan sırdaş olmaz.
D) Sorumluluk duygusu olan kızmamalıdır.

 8) Hangi seçenekteki fiillerin tamamı birleşik zamanlıdır?

A) Almalıydın,verecek miydin,bırakıvermiş
B) Götürmedi,alacaktım,dinleyecekmiş
C) Çalışır mıydı,gitmeyiveriyordu,düşünecektim
D) Parçalamadık,çalışabildin mi,kazıyormuş


 9) I.Yalnız kimselere her zaman sahip çıkmalıyız.
II.İş yerinde yalnız bir bilgisayar var.
III.Dışarıda oyna,yalnız önce giysilerini değiştir.
IV.Başarısızlıktan yalnız beni sorumlu tutamazsın!

“Yalnız”sözcüğü, yukarıdaki cümlelerin hangilerinde edat görevinde kullanılmıştır?

A) II.ve IV.
B) II. Ve III.
C) I.,II.ve III.
D) I. Ve II


 10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne vardır?

A) Tilki, iki kez tuzağa düşmez.
B) İnsan kendi kazdığı kuyuya düşer.
C) Dikenler arasında güller yetişir.
D) İyi pazarda çürük ürün satılmaz.

...Cevaplar - Cevap Anahtarı…
| 1)D | 2)C | 3)D | 4)D | 5)B |
| 6)C | 7)A | 8)C | 9)A | 10)D |

TEST 2

 

 

1)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış yerde kullanılmıştır?
A) Size okulun, bazı işlerini yaptıracaklar.
B) Oku baban gibi, eşek olma.
C) Annem, yarın okula gelemem, demişti.
D) Beğendiğim oyun; güldürücü, ince esprilerle süslenmişti.

 

2)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir tamlama kullanılmıştır?
A) Zor bir görev bizi bekliyor.
B) Herkes sınav sorularını merak ediyor.
C) Şirin evde yalnız başına yaşıyordu.
D) Bu dert öyle hemen bitecek gibi değil.

3) Aşağıdakilerin hangisinde üç nokta (…) kullanılması yanlıştır?

A) Onlarda neler neler var: atlar, arabalar, uşaklar…
B) Büyük bir tepeyi aştıktan sonra, masmavi bir deniz…
C) Annemin değer verdiği tek şey vardı hayatta: dostluk…
D) Yaşlı adama… deyince benim yüzüm kızardı.
4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün (,) kaldırılması anlam belirsizliği yaratmaz?

A) Toprak, yolun kenarına yığılmıştı.
B) Yaşlı, karısının yanına gelip oturdu.
C) Yabancı, paralara şöyle bir baktı.
D) Genç, hiç düşünmeden konuşmuştu.
5) İyi seçilmiş kitaplar, insana iyiyi, doğruyu aşılar.
Bu cümlenin ögeleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

A) Özne- dolaylı tüm.- nesne- nesne-yüklem.
B) Özne- dolaylı tüm.- zarf tüm.- nesne- yüklem.
C) Özne- zarf tüm.- nesne- nesne- yüklem.
D) Özne- nesne- dolaylı tüm.- zarf tüm.- yüklem.
6) Yüce dağ başında yanar bir ışık
Işığı bekleyen yiğit bir aşık
Ak buğday benizli, zülfü dolaşık
Göç giderken bir güzele rastladım
Dörtlükteki kafiye türü hangisidir?
A) Yarım
B) Tam
C) Zengin
D) Cinaslı

7)ı.Günümüzde edebiyat dergilerinde birbirinden özgün eserler yayımlanıyor.
ıı.Ne var ki özgünlük peşinden koşulurken şiirin temel kuralları unutuluyor.
ııı.Hem genç hem yaşlı şairler orjinalliğin peşinde koşuyor.
ıv.Onların şiirlerini orjinal yapan şeyler her şeyden önce söyleyiş biçimindedir.

yukarıdaki parçada numaralı cümlelerin hangisinde “yergi” söz konusudur?

a)ı b)ıı
c)ııı d)ıv

8)Cümlelerin hangisinde nicelik ve nitelik birlikte verilmiştir?

a)Bu gün beyaz yakalı gömlek aldım.
b)Pazardan on kilo kuru soğan aldım.
c)Güzel günler gelecek elbet.
d)Pişirdiği yemekten azıcık verdi.

9)Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin Büyük Ünlü Uyumu Kuralı’na uymasının nedeni farklıdır?

a)televizyon b)kalemlik
c)meslektaş d)dünya
10)Ünlü daralması genellikle ‘a,e’ geniş ünlüleriyle biten sözcüklere ‘-yor’ ekinin gelmesi sonucu gerçekleşir.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu açıklamaya uygun bir örnektir?

a)soruyor b)koruyor
c)kopuyor d)oynuyor

11)’-miş’eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?

a)Küçük kedicik sobanın önünde uyuyakalmış.
b)Kardeşim çok bilmiş bir çocuktur.
c)Sınavdaki soruların hepsini doğru bilmiş.
d)Kazada, kurtulan olmamış.

12)Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?

a) Ben dağ başlarında rüzgârım.
b) Karanlığa doğru eserim!
c) Nerede uyumuş bir nesil görsem,
d) Yüzlerine ışık serperim.


13)Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?

a) Benimle açık konuşun lütfen.
b) Kara tren gecikir, belki hiç gelmez.
c) Ben bu işten soğudum arkadaşlar.
d) Seninle acı tatlı hatıralarımız oldu.

14)Bilim ile sanatın işlevi farklıdır. Bilim nesnel gerçekleri, pozitif bilgileri elde eden bir çalışma
koludur. Sanat ise, bireysel ve toplumsal olaylara öznel yaklaşan bir çalışmadır.
Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
a. Betimleme
b.Karşılaştırma
c.Öyküleme
d.Tartışma

15)“ Buzlu yollarda araçların kaza yapma şansı artar.” Cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. Gereksiz sözcük kullanılması
b. Özne-yüklem uyumsuzluğu
c. Öznenin iyelik eki alması
d. Yanlış sözcük kullanılması

16) Bir kez ürün verir ekersen tohum
Bir kez ağaç dikersen on kez ürün verir.
Yüz kez olur bu ürün eğitirsen halkı
Balık verirsen bir kez doyurursun halkı
Öğretirsen balık tutmasını hep doyar karnı
Şiire göre halkın eğitilmesinin amacı nedir?
a. Ağaç dikerek çevreyi koruma
b. Daha dengeli beslenmeyi sağlama
c. Tarımda verimliliği artırma
d. İyi bir geleceğe ulaşma
17) Çalışkan insanın başarılı olması onun en doğal hakkıdır. Ancak başarılı olmak için fazla çalışmak lazımdır.
Altı çizili kelimelerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir.?
a. Sıfat-fiil-zarf-zamir
b. Sıfat –zamir-zarf-bağlaç
c. Sıfat –zamir-bağlaç-zarf
d. Sıfat –zarf-zamir- zarf

18) “Karşısında yüce dağlar
Üzüm dolar yeşil bağlar.” dizelerinin kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tam uyak B)Zengin uyak
C)Yarım uyak D)Tunç uyak

19)“Avlu kapısı” nasıl bir tamlamadır?

A)Belirtili isim tamlaması
B) Takısız isim tamlaması
C)Zincirleme isim tamlaması
D) Belirtisiz isim tamlaması

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılan bir kelime yoktur.

a) Dar günümde yanımdan ayrılmadı.
b) O eski günlerin artık tadı yok.
c) Sıcak davranışlarıyla bizi etkiledi.
d) Sabaha kadar uykum gelmedi.


CEVAP ANAHTARI
01 A 11 B
02 B 12 B
03 C 13 B
04 D 14 B
05 A 15 D
06 C 16 D
07 B 17 C
08 B 18 A
09 C 19 D
10 D 20 D

TEST 3

Garibim, namıma Kerem diyorlar
Aslımı el almış harem diyorlar
Hastayım derdime verem diyorlar
Maraşlı Şeyhoğlu Satılmışım ben

1)Yukarıdaki dörtlük için hangisi doğrudur?

A) lar: redif; diyor: zengin uyak
B) redif yoktur; diyorlar: zengin uyak
C) diyorlar: redif; rem: zengin uyak
D) em: redif; diyorlar: zengin uyak

2) Aşağıdaki kelimelerden hangisi “-ı” ekini aldığı zaman hece sayısı değişmez?

A) sabah B) alın
C)masa D) aş

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir parçanın ilk cümlesi olabilir?

A) Bu arada geçen günkü olayı unutmadım.
B) Hayat bir çarka benzer; dönüp dururuz etrafında
C) Bu konuda biraz olsun anlayışlı olunmalıydı.
D) Bu düşüncelerin boş olduğunu fark ettim

4) “İtina” ve“Irak” kelimelerinin anlamdaşları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)Sorumluluk- Yakın
B) Dikkat- Yabancı
C) Özen- Uzak
D)İnceleme-Uzak

5)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kara” sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

A)Kara gözleri herkes büyülüyordu.
B)O kazadan sonra , kara günler birbirini kovaladı.
C)Kara bulutlar insanın canını sıkıyor.
D)Yeryüzünde karalar , denizlere oranla daha azdır.

6)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat olarak kullanılmıştır?

A)Ufak tefek sıkıntılar için endişe duymayın.
B)Vaktiyle bu şehirde tren miren yoktu.
C)Zaman zaman insan kendini kötü hissedebilir.
D)Suyu içerken elleri tir tir titriyordu.

7) Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?

A)Kaç yıl oldu görüşmeyeli ?
B)Sen onu neden aramadın ?
C)En çok kimi aradın orada ?
D)Son sözlerini mi söyledi size?

8)Bir düşünceyi , bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan öğretici şiirler ………….. ; doğa güzelliklerini , çobanların doğadaki yaşantılarını işleyen şiirlere …….. denir.
Yukarıdaki boşluklar aşağıdakilerden hangileriyle doldurulmalıdır?

A)Epik Şiir- Lirik Şiir
B)Lirik Şiir- Satirik Şiir
C)Didaktik Şiir- Pastoral Şiir
D)Didaktik Şiir- Epik Şiir

9)Yazarların her hangi bir başlık altında günlük olayları kendi görüşlerini ortaya koyarak anlattıkları yazılara …….. denir.
Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir ?

A) Fıkra
B) Deneme
C) Makale
D) Masal

10)Gök derin, yapraklar hisli, ayrılık...
Boşlukta çınlayan uzun bir ıslık
Ses yok bu billûrdan başka
Şiirde, aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir?

A)Gök B)Yaprak
C)Islık D) Billûr

11)Aşağıdaki cümlelerden hangisi, söyleyenin kişisel düşüncesini içermez?

A) İnsan, özgüveni sayesinde bütün sorunlarla baş edebilir.
B) Bu kitap şimdiye kadar okuduklarımın en güzeli.
C) Öykülerinde yaşamından izler göze çarpıyor.
D) İnatçı biridir, onu ikna etmeyi başaramayız.
12)“Bu kitabın sayfalarını çevirirken, yıllarca uzaklarda kaldıktan sonra evine dönen birinin
……………….duyuyordum.
Anlam akışına göre bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmez?

A) heyecanını B)coşkusunu C)sevincini D) telaşını

13)(1)Yazıda, daha ilk satırlardan itibaren bir karmaşa seziliyor. (2) Sanki eleştirmen romanın içinde kaybolup gitmiş. (3)Romanın dolambaçlı anlatımı, eleştiriye aynen yansımış. (4)Eleştirmen her fırsatta iyi eğitim gördüğünü belirtiyor. (5)Bu dağınıklık, okurun aklını da karıştırıyor.
Bu parçada anlatım akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A)2 B)3
C) 4 D)5

14)Gün olur alır başımı giderim
Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda
Şu ada senin bu ada benim
Yelkovan kuşlarının peşi sıra.
Bu dizeleri söyleyen şairin nasıl bir duygu içinde olduğu söylenebilir?

A)heyecanlı B)umutlu
C)coşkulu D)kararlı
15)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A)Cumhuriyet 29 Ekim 1923’de kuruldu.
B)Bu çınar tam iki yüz dört yaşındaymış.
C)İki saat sonra Ağrı Dağı’na ulaştık.
D)Şehrin doğusundan küçük bir nehir akıyor.

16)Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi sıfat tamlamasıdır?

A)En iyi arkadaşıma beni şikâyet etti.
B)Unutkan çocukları hiç sevmem.
C)Bu sınavda dikkatli öğrenciler çok başarılı oldular.
D)Yavaşça çıktı bizim sınıftan.

17)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “amaç-sonuç” anlamı vardır?

A)Sınıf geçtiği için babası ona bilgisayar aldı.
B)Pikniğe gidebilmemiz için havanın güzel olması lazım.
C)Sınavda başarılı olabilmek için çok çalıştı.
D)Saçını iyi kurutmadığı için hasta oldu.

18) Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden meydana gelmiştir?

A)İçeride bunaltıcı bir hava var.
B)İnsanın ruhunu okşayan bir rüzgâr esiyor.
C)İnsanlar pikniğe gidiyorlar.
D)Gökyüzünde tek bir bulut yok.

19)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri yoktur?

A)Okuldaki masa yeni alındı.
B)Evdeki oldukça eskimiş.
C)Köydeki oldukça büyük.
D)Bendeki artık kullanılamaz.

20)Verilen cümlelerin hangisinde yüklem, ekeylemin geniş zamanının olumsuz biçimidir?

A)Akşamleyin kesilen karpuz çok iyiydi.
B)Aranızda çok mutluyum çocuklar.
C)Yazın akmasayan çeşmeler güzel değildir.
D)Küçük çocuk yoksul değilmiş.CEVAP ANAHTARI
01 C 11 C
02 B 12 D
03 B 13 C
04 C 14 B
05 B 15 A
06 A 16 C
07 C 17 C
08 C 18 B
09 B 19 A
10 B 20 C

2073
0
0
Yorum Yaz